Các phi hành gia tạo ra oxy từ nước tiểu của họ như thế nào


Gửi 0.5 kg hàng hóa vào không gian có giá khoảng 10.000 đô la! Chưa tính tiền boa! Vì vậy, làm sao các cơ quan không gian đủ khả năng gửi các nguồn cung …

Nguồn: https://hoabinhct.com/

Xem thêm: https://hoabinhct.com/category/giai-tri

Leave a Comment